Propozície

Program výstavy:

07:30 – 09:00 – príjem psov
09:00 – 09:30 – otvorenie výstavy
09:30 – 14:00 – posudzovanie v kruhoch
14:20 – prehliadka oblastných víťazov plemien, odovzdávanie cien

Triedy:

Mladší  dorast   –  od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
Dorast                –  od   6 – 9 mesiacov
Mladých             –  od   9 – 18 mesiacov
Stredná              –  od 15 – 24 mesiacov
Otvorená            – od 15 mesiacov
Pracovná            – od 15 mesiacov (priložiť pracovný certifikát)
Šampiónov         – od 15 mesiacov (priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov           – od 8 rokov

Tituly:

 • Víťaz triedy – Udeľuje sa osobitne jedincom, ktorí získali v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a veteránov ocenenie výborný 1. V prípade rozdelenia plemena podľa sfarbenia, môže byť tento titul udelený v každej triede. U plemena NO môže byť udelený titul v triede mladých jedincovi, ktorý získal ocenenie veľmi dobrý 1
 • Oblastný víťaz – získava ho najlepší pes a suka z plemena. Do súťaže nastupujú víťazi triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov
 • Víťaz Oravy – získa ho najlepší pes alebo suka zo všetkých plemien

Súťaže:

 • Dieťa a pesMladý vystavovateľ (Junior Handling) I. a II. kategória
 • Najkrajší pár psov

Všeobecné ustanovenia :

 • Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom.
 • Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
 • Jedince, prihlásené do triedy „mladší dorast“ a „dorast“ musia mať pri prihlasovaní už platný preukaz o pôvode vystavený príslušnou plemennou knihou, a to aj importované jedince.
 • Kópiu originálu preukazu o pôvode, (nie výpis z plemennej knihy klubu či matriky) za každého jedinca musí majiteľ psa priložiť k prihláške.  Bez toho nemôže byť žiaden jedinec prijatý na výstavu.
 • V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej.
 • Prihlášky ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov  a pracovný certifikát pre triedu pracovnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej.
 • Prihlášky nečitateľné a neúplné a po uzávierke sa nebudú akceptovať.
 • Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy je neprípustné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy je neprípustné!
 • Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
 • V prípade nekonania výstavy z objektívnych dôvodov bude časť výstavných poplatkov použitá na úhradu nákladov spojených s prípravou výstavy a zvyšok bude vrátený vystavovateľom.
 • Výstavné poplatky pri odhlásení psa alebo suky z výstavy po závierke prihlášok sa nevracajú. Budú použité na uhradenie vzniknutých nákladov.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi alebo vystavovateľom.
 • Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom.
 • Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne.
 • Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.
 • Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!
 • Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným  komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.
 • Rozhodca posudzuje podľa platného štandardu vydaného Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI).
 • Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro.
 • Zmena rozhodcu vyhradená.

Protesty:

 • Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný.
 • Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhoch). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 35 €.
 • O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Vylúčenie z výstavy:

 • Pes v majetku osoby, ktorej bol zakázaný prístup na kynologické podujatia
 • Pes chorý alebo podozrivý z choroby
 • Honcujúca sa suka, suka vo vyššom štádiu gravidity, dojčiaca suka a šteňa do veku 6 mesiacov
 • Pes v vlastníctve rozhodcu, ktorý na výstave posudzuje alebo pes príslušníkov jeho rodiny

Veterinárne predpisy:

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde, najmenej 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT!