Špeciálna výstava farbiarov (CAC)

Program výstavy:

07:30 – 09:00 – príjem psov
09:00 – 09:30 – otvorenie výstavy
09:30 – 12:00 – posudzovanie v jednotlivých triedach a udeľovanie titulov

Triedy:

Trieda šteniat od kompletného očkovania do 6 mesiacov
Trieda dorastu vek v deň výstavy od 6 – 9 mesiacov
Trieda mladých vek v deň výstavy od 9 – 18 mesiacov
Trieda stredná vek v deň výstavy od 15 – 24 mesiacov
Trieda otvorená vek od 15 mesiacov bez ohľadu na skúšky a výstavné cenenie
Trieda pracovná vek od 15 mesiacov musí byť doložené predpísaným pracovným certifikátom
Trieda šampiónov vek od 15 mesiacov, ktoré už majú titul C.I.B., GCh,  národný šampión členských štátov FCI (je potrebné dokladovať)
Trieda veteránov vek nad 8 rokov

Tituly:

CAJC Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môže ho získať pes a  suka v triede mladých ocenené známkou výborný 1.
CAC Čakateľstvo šampióna SR môže získať pes a suka v triede otvorenej, strednej  a šampiónov ocenené známkou výborný
R. CAC Čakateľstvo šampióna SR môže získať pes a suka v triede otvorenej, strednej a šampiónov ocenené známkou výborný 2, ak v danej triede bol udelený CAC.
Víťaz ŠV Nastupujú psy a suky v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenené známkou výborný 1 CAC. Titul získa najlepší z nich.  BOB Víťaz plemena – nastupujú psy a suky, ktorým bol udelený titul CAJC,
Víťaz ŠV a V1 z triedy veteránov. Titul získa najlepší z nich.

Súťaže:

Najkrajší pár: súťaž pre psa  a suku rovnakého plemena vo vlastníctve jedného majiteľa
Chovateľská skupina: súťaž pre minimálne troch jedincov rovnakého plemena, farby a veľkosti, ktoré pochádzajú z jednej chovateľskej stanice od dvoch rôznych matiek, alebo otcov

Neúplne vyplnené alebo nečitateľné prihlášky budú vrátené, prihlášky bez potvrdenia o platbe alebo rodokmeňa budú považované za neplatné. Na každého psa je nutné vyplniť samostatnú prihlášku. Vystavovateľ nemá nárok na navrátenie výstavných poplatkov ak sa z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní. V prípade že sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin (veterinárne opatrenia a pod.), budú poplatky použité na úhradu nákladov spojených s prípravou výstavy.

Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcov je neprípustný. Protest z formálnych dôvodov je prípustný po zložení zálohy vo výške 35 EUR, musí byť podaný písomne vo výstavnej kancelárii a to do konca posudzovania v kruhoch. V prípade rozhodnutia v neprospech vystavovateľa záloha prepadá v prospech výstavy.

Všeobecné ustanovenia
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstavu budú prijaté psy a suky plemien uznaných FCI, zapísané v plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho mena v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Voľné pobiehanie psov na výstavisku je zakázané. Každý pes musí mať obojok a vodidlo. Hryzavé psy musia mať náhubok. Prísny zákaz predaja šteniat v priestoroch výstavy.

Rozhodcovia
V kruhu posudzuje jeden rozhodca, ktorý môže odmietnuť posúdiť psa, ak nastúpi do kruhu oneskorene. Rozhodca bude pri posudzovaní a udeľovaní titulov postupovať podľa poriadku FCI. Výstavné ocenenie sa zapisuje do preukazu pôvodu vo výstavnej kancelárii. Zápis výstavného ocenenia do preukazu pôvodu nie je povinný.  Zmena rozhodcu vyhradená!

POPLATKY

Všetci vystavovatelia zo Slovenska musia mať výstavné poplatky uhradené vopred.

V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti na účet OkO SPZ Orava ! –  bankový poplatok za takýto vklad sťahuje banka z výstavného poplatku. V takýchto prípadoch tento rozdiel  do výstavného poplatku doplatí vystavovateľ pri prezentácii.

Platba výstavného poplatku  na mieste je možná len pre zahraničných vystavovateľov.

Pes/suka v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov 25 EUR
Pes/suka v triede mladší dorast, dorast a veteráni 15 EUR
Súťaže:  Najkrajší pár; Chovateľská skupina 9 EUR

 

Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
Číslo účtu/IBAN:  SK07 0200 0000 0039 2638 0856
VS: 1108

Do správy pre adresáta uveďte prosím: Meno a priezvisko majiteľa jedinca K prihláške priložte potvrdenie o zaplatení.

Reklama
Vystavovateľom umožňujeme uverejniť reklamu, inzerát a propagáciu chovných staníc a krycích psov vo výstavnom katalógu. Poplatok je 10 EUR za celú stranu, 5 EUR za 1/2 strany. Text inzerátu pošlite do dňa uzávierky na adresu usporiadateľa výstavy. Použité materiály nevraciame.

Kontakt:
OkO SPZ Orava so sídlom v Dolnom Kubíne ul. J. Ťatliaka 2051/8 026 01 Dolný Kubín
Mobil: 0911 969 238
E-mail: dol.kubin@opk.sk
www.opkdolnykubin.sk