Poplatky

POPLATKY

Všetci vystavovatelia zo Slovenska musia mať výstavné poplatky

uhradené vopred (poštovou poukážkou, prevodným príkazom na BU)

Platba na mieste je možná len pre zahraničných vystavovateľov.

Za 1. psa 17 EUR
Za každého ďalšieho psa 15 EUR
Triedy šteniat, dorastu, veteránov 10 EUR
Súťaže: dieťa a pes- JH;  pár psov, 5   EUR

 

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu/IBAN:

SK07 0200 0000 0039 2638 0856

Variabilný symbol: 05082018

Do správy pre adresáta Vás poprosíme uviesť správu:
„Uviesť meno  a priezvisko majiteľa psa/psov“